Εταιρική Διακυβέρνηση

εταιρεία

Η οργανωτική δομή της εταιρείας

Με σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συμφέροντος και των συμφερόντων των μετόχων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, η Πειραιώς Real Estate έχει προσαρμοστεί στα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο περί εταιρικής διακυβέρνησης σε εναρμόνιση με το Νόμο 4706/2020.

Η εταιρεία ανταποκρίνεται απόλυτα στις διεθνείς πρακτικές για διαφάνεια, συνέπεια και βέλτιστη αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της, με τήρηση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Κώδικα Δεοντολογίας, Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και έλεγχο από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με οποιοδήποτε αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Λειτουργεί με σύγχρονες διαδικασίες, έλεγχο, διαφάνεια, αξιοκρατία και απόλυτη συμμόρφωση με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου μοντέλου διοίκησης, που την καθιστά ένα πρότυπο εργασιακό περιβάλλον που υπερβαίνει και διαμορφώνει, παρά ακολουθεί τους νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.