Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων

υπηρεσίες

Διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων
μέσω μιας 360º ολιστικής προσέγγισης

Η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ακινήτων αφορά στα εξής:

  • Εκτεταμένη ανάλυση της αγοράς ακινήτων, με ταυτόχρονη χαρτογράφηση των τάσεων προσφοράς και ζήτησης, σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων.
  • Πολύ-παραγοντική ανάλυση δεδομένων ανά ακίνητο, με βάση την εκτίμηση, τον νομικό, τεχνικό και συμβολαιογραφικό έλεγχο, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας του ακινήτου αλλά και τη μείωση του κόστους και της διάρκειας της πωλησιακής ωρίμανσής του.
  • Προετοιμασία επιχειρηματικού σχεδιασμού και μελέτης σκοπιμότητας σε όλο το διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο κατόπιν ανάλυσης των τρεχουσών αναγκών των πελατών-ιδιοκτητών και των τάσεων της αγοράς.
  • Ομαδοποίηση του χαρτοφυλακίου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση αλλά και ταυτόχρονη βελτιστοποίηση στρατηγικής αξιοποίησής του ανά είδος ακινήτου, ανά κανάλι πώλησης καθώς και σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς.
  • Υπολογισμό των δεικτών εμπορευσιμότητας των ακινήτων και αλγοριθμικό υπολογισμό στρατηγικής της ζητούμενης τιμής.